ZAPRASZAMY NA BAL HYDRAULIKA 2014

Informacje

Informacja o stowarzyszeniu

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych od powstania Stowarzyszenia w 1919 roku pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich i na przestrzeni lat przekształcało się od 1922 roku – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa,Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku – obecna nazwa.

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo – techniczną skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych. Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych, opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków, opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej, współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych:  budowlanych i energetycznych, nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy, – prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej, przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne, prowadzenie samopomocy koleżeńskiej, prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi. O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

Zarząd

 • Bruzda Tadeusz – Prezes
 • Ołubiec Jolanta- V-ce Prezes
 • Matusiak Włodzimierz – V-ce Prezes
 • Mielczarek Andrzej – Sekretarz
 • Łaski Zbigniew – Skarbnik
 • Sautycz Andrzej- Członek
 • Krzaczkowski Krzysztof- Członek

Komisja Rewizyjna

 • Kaźmierczak-Petryk Kazimiera – Przewodniczący
 • Hordy Michał – Z-ca Przewodniczącego
 • Nawacki Jan – Członek

Sąd Koleżeński

 • Cios Edward  – Przewodniczący
 • Banaszewski Edward – Z-ca Przewodniczącego